Homepage. Dagboek. In de Media. Doel. Voedsel. Energie. Water. Dieren. Kruiden. Bloemen. Schoon Rijden. Onderhoud. Sport Spel. Zelf ervaren. Foto,s. Contact.

The Green Lagoon

Zelfvoorzienend wonen met behoud van comfort, “leven zoals het ooit bedoeld is”.  


Koolmees


De Koolmees is onmiskenbaar door zijn zwarte kop met witte wangen, zijn gele buik waar parmantig een zwarte stropdas over hangt. Dit stropdas is bij het mannetje veel breder dan bij het vrouwtje. Koolmezen leven vooral in bosrijke gebieden, maar ze zijn ook heel vaak te zien in tuinen met veel groene voorzieningen.


Koolmezen bevinden zich het meest in het struikgewas, tussen houtwallen en houtsingels en eigenlijk overal waar bomen te vinden zijn. De koolmees is een holenbroeder en broedt onder andere in boomholten en nestkasten. Een gemiddeld nest bevat daarbij 7 tot zelfs 15 eieren.


De koolmees brengt ieder jaar slechts één nest jongen groot. Koolmezen laten soms een nest met eieren of zelfs jonge vogels in de steek, om onder betere omstandigheden op een andere plek opnieuw te beginnen.


De gemiddelde leeftijd van een koolmees in goede levensomstandigheden bedraagt ongeveer 10 jaar. In Nederland broedden ongeveer 500.000 koppels koolmezen.

Pimpelmees

De pimpelmees heeft een vrij onmiskenbaar verenpak met zijn kobaltblauwe kruin, staart en vleugels die prachtig afsteken tegen het geel van zijn onderkant.


Het verschil tussen mannetje en vrouwtje is vrijwel niet waar te nemen. Pimpelmezen leven vooral in bosrijke gebieden en tuinen met veel groen.

De meeste locaties waar zij te vinden zijn is tussen struikgewas, houtwallen en houtsingels. Echter overal waar bomen staan voelen zij al thuis. Een gemiddeld nest bevat ongeveer tien tot twaalf eieren. Het nest wordt gebouwd in allerlei soorten boomholten en nestkasten en bestaat voor een groot gedeelte uit mos.


Aan de binnenkant wordt het nest bedekt met een laag zacht materiaal.

16 dagen na uitkomst kunnen de jongen het nest verlaten. De gemiddelde leeftijd van een pimpelmees in goede levensomstandigheden bedraagt ongeveer 3 jaar tot maximaal 8 jaar. In Nederland broedden ongeveer 250.000 koppels pimpelmezen

Staartmees

Door de zeer lange staart is de staartmees een onmiskenbare vogel. De staartmees is de enige Nederlandse vogel met een staart langer dan de rest van het lichaam.


De staartmees leeft in groepen, het is

een klein rond vogeltje met een lange zwarte staart. Het buikje is wit terwijl de vleugels weer zwart zijn.

De kop van de staartmees heeft een zwarte kruinstreep met witte wangen, waarbij de smalle zwarte streep over de rug doorloopt. Staartmezen uit

Scandinavië hebben soms een witte kop. De staartmezen broedden in bossen en parken.


Van materialen als veren, spinrag en mos bouwt de vogel laag in de struiken een cilindervormig, langwerpig nest, waarin ongeveer tien eieren gelegd worden. Vanwege de lange staart is het vrouwtje genoodzaakt met een

gekromde staart te broeden. De staartmees is geen holenbroeder zoals andere

mezensoorten wel doen. In Nederland broedden minder dan 40.000 paartjes staartmezen

De huismus

De huismus heeft zich mogelijk in de prehistorie verspreid door de uitbreiding van de landbouw van de mens te volgen. Huismussen leven in groepen en maken vaak veel lawaai.


De sterkste man, die met de

grootste bef, is de baas. Hij mag het eerste het voedsel pakken en is de favoriet van de vrouwtjes.

Mussen zijn super cultuurvolgers; ze komen alleen voor waar mensen zijn. Vijfentwintig jaar geleden telde ons land nog één tot twee miljoen mussen; nu is nog slechts de helft.


De vogels broeden in kleine groepen en bouwen onder andere nesten in gaten van muren, onder dakpannen en in nestkasten. Ze leggen gemiddeld vier tot vijf eieren per broedsel. Mannetje en vrouwtje bouwen samen aan het nest dat bestaat uit droge grassprietjes, aangevuld met strootjes, takjes, stengels en wortels van planten. In Nederland broedden ongeveer 750.000 paartjes

huismussen.

Ringmus.

Het verschil tussen een huismus en een ringmus is de chocolade bruine vlek op de wang van de ringmus en een smalle witte halsband.


Het aantal ringmussen is sterk afgenomen door veranderingen in de landbouw. De landbouw is grootschaliger en intensiever geworden, graanteelt is vervangen door maïscultuur en er zijn te weinig stoppelakkers

voor de ringmus. Andere veranderingen waardoor de ringmus op de Rode Lijst is gekomen zijn onder andere het opruimen van heggen en houtwallen (minder nestgelegenheid) en het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. De ringmus is een holenbroeder en bouwt zijn nest in allerlei soorten gaten. Ook broeden ze wel in nestkasten.


Ze leggen vanaf april de eieren. Dit zijn er meestal 4 tot 6. Soms broeden ze wel 2 of 3 keer in een jaar. Daarna zorgen beide ouders voor de jongen in het nest. Het verschil tussen een huismus en een ringmus is de chocolade bruine vlek op de wang van de ringmus en een smalle witte halsband. Ieder jaar broeden tussen de 500.000 en 750.000 paren in Nederland.

Heggenmus

De heggenmus is een onopvallende vogel met als belangrijkste kenmerken de grijze kop en borst. De vogel komt overal voor waar bomen bij elkaar staan: bossen, parken, tuinen, kerkhoven.


In feite is de naam “heggenmus” een beetje verkeerd gekozen, want de vogel is helemaal geen familie van de mus.

De heggenmus is in Nederland een algemene broedvogel, maar is erg schuw en laat zich maar zelden zien. Ze verplaatsen zich op een eigen manier: laag bij de grond onder struiken en heggen.


Het voedsel bestaat 's zomers voornamelijk uit insecten, terwijl in de winter vooral zaden en bessen gegeten worden. In stedelijk gebied en dorpen worden vooral coniferenhagen, klimop en berberisstruiken uitgezocht als nestelplaats. Het nest is gemaakt van droog gras en is bekleed met haar en mos. In het nest liggen gewoonlijk vier tot vijf helderblauwe eieren. In Nederland broedden ongeveer 250.000 paartjes heggenmussen.

Zanglijster

Als echte lijster heeft de Zanglijster een mooie gespikkelde borst. Deze spikkels lijken wel allemaal rijtjes zwarte pijlpunten. die naar boven wijzen.


Tussen het mannetje en het vrouwtje is geen verschil te ontdekken als ze niet zingen. Het voedsel bestaat onder andere uit wormen en slakken. De vogel gebruikt een steen om de slakkenhuisjes op kapot te tikken.

De vogel gebruikt hiervoor meestal dezelfde steen, zodat uiteindelijk een verzameling kapotte slakkenhuisjes rondom de steen te zien zal zijn.

Tijdens het zoeken naar voedsel rent de zanglijster telkens korte stukjes, om vervolgens stil te blijven staan en in opgerichte houding om zich heen te kijken.


Het nest wordt in bomen en struiken gemaakt. Ze besmeren hun nest van binnen met vochtige aarde, vochtig mos en blad die ze halen uit een vijvertje, dakgoten of andere vochtige plekken, waardoor de nestkom prachtig is gladgemetseld. De eieren zijn lichtblauw (turkooisachtig) met enkele

zwarte vlekken. Maar nadat de jongen goed en wel zich zelfstandig kunnen helpen, zijn ze uit het broedgebied verdwenen. Er zijn nog 150.000 broedparen in Nederland

Turkse tortel

De Turkse tortel is sinds 1900 vanuit de Balkan West-Europa binnengetrokken. Het eerste geregistreerde broedgeval in Nederland was in 1949, bij Oldebroek.


Het is een vogel die redelijk veel in de buurt van mensen komt, een cultuurvolger. Ze eten

voornamelijk zaden, rupsen, torren en kleine

vruchten.

Net als bij de huismus is in Nederland sinds de jaren 80 een drastische teruggang (halvering) vastgesteld. De Turkse tortel bouwt een eenvoudig

nest in een boom, bestaande uit losse takjes die in elkaar gestoken een 'platje' vormen.


In dat nest worden steeds twee eieren gelegd. Het broedsel mislukt regelmatig, maar door steeds weer opnieuw een nest te maken lukt het de meeste Turkse tortels eens per jaar jongen vliegvlug te krijgen. De Turkse tortel kan dan ook broedend worden aangetroffen in alle maanden van het jaar. Ieder jaar broeden tussen de 50.000 en 100.000 paren in Nederland.

Houtduif

De houtduif is de grootste in Nederland voorkomende duif en is gemakkelijk te herkennen aan de witte vlek in de hals.


Je zou misschien denken dat de postduif en de stadsduif afstammen van de houtduif. Toch is dat niet zo. Ze stammen af van de rotsduif, die erg veel op de houtduif lijkt, maar in Nederland niet voorkomt.

Zoals vele duivensoorten kan de houtduif erg snel vliegen. Hoewel houtduiven kunnen overkomen als dommige en sullige vogels zijn ze op hun foerageerplaats tamelijk agressief. Ze kunnen met hun vleugels rake klappen uitdelen aan soortgenoten, maar ook aan bijvoorbeeld eksters. Er vallen tijdens deze schermutselingen echter nooit doden.


Houtduiven broeden het liefst in bossen, parken en tuinen. Ze bouwen slordige

nesten van takken en het is geen uitzondering dat een ei na het leggen meteen door de losjes gegroepeerde takken op de grond valt. Houtduiven leggen 2 eieren. Na het uitbroeden voederen zowel man als vrouw de jongen. Er zijn minder dan 500.000 broedparen

Roodborst

Dankzij de oranje borst is de roodborst met geen enkele andere Nederlandse vogel te verwarren. De vogel jaagt in het eigen territorium op insecten en duldt daarbij buiten het broedseizoen geen soortgenoten.


De roodborst jaagt vaak vanaf een uitkijkpost en is daardoor vaak duidelijk waar te

nemen.

Het roodborstje is helemaal geen vriendelijk ramentikkertje: hij is zelfs erg onverdraagzaam. Hij palmt een gebied in van 6000 tot 8000 m², en dat

terwijl hij zo'n groot territorium helemaal niet nodig heeft. Er is vastgesteld dat territoriumgevechten tussen twee mannetjes er zeer fel aan toe gaan. Van oorsprong is de roodborst een vogelsoort van bosranden en kleine bosjes in meer open gebied.


Het nest wordt laag boven de grond gemaakt in een boom, muur of klimplanten. Het is een slordig nest van grassen en bladeren. Meestal maken ze hun nesten goed verborgen op de grond. De twee legsels bestaan meestal uit 5-6 eieren die twee weken bebroed worden. Na 14 dagen verlaten de jongen het nest. Er zijn 400.000 broedparen in Nederland.

Goudvink.

Door de heldere kleuren is het mannetje met geen enkele vogel te verwarren, vooral de oranje-rode buik is onmiskenbaar.


Het vrouwtje is veel minder helder gekleurd, maar is net als het mannetje te herkennen aan de witte stuit, de zwarte staart en de zwarte kruin. Leeft verborgen in paren of familieverband, soms in troepjes.

Hij komt voor in gemengd bos met dichte ondergroei, dichtbegroeide parken, tuinen, boomgaarden, bosranden, e.d. Het voedsel bestaat uit zaden, pitten en knoppen. Ook wel insecten en larven.


In het najaar veel bessen. Het nest wordt gebouwd in een naaldboom of in dicht struikgewas, waarbij de goudvink eerst een onderlaag van gras en takjes maakt, voordat daarop het echte met mos gevoerd nest gebouwd wordt. De goudvink broedt van eind april tot juli. De broedduur bedraagt 12 - 14 dagen. Beide vogels verzorgen de jongen. Er zijn twee broedsels per jaar. Gewoonlijk bestaat het legsel uit 4 - 5 eieren. Er zijn nog 20.000 broedparen in Nederland

Spreeuw

Het verenkleed is glanzend zwart met, vooral in het zonnetje, een weerschijn van bronsgroen (kop en achterhoofd) en verschillende variaties purper.


In de winter is het duidelijker gespikkeld dan in de zomer. Ondanks het feit dat hij het hele jaar door te zien is, is het een trekvogel.

Spreeuwen vliegen met name in het najaar vaak in grote groepen. De spreeuwen die wij hier 's zomers zien, zitten 's winters zuidelijker en onze winterspreeuwen bevinden zich 's zomers noordelijker.


De spreeuw broedt meestal alleen. In april of mei wordt een nest gebouwd in een nis in een muur, een boom of in nestkastjes, maar soms ook in kolonies in boomholten of gaten in de grond. Soms worden twee broedsels per jaar voortgebracht.


Er worden vier tot zes eieren gelegd, die bijna twee weken worden bebroed. Daarna worden de jongen ongeveer drie weken op het nest verzorgd. Er zijn 725.000 broedparen in Nederland.

Merel.

Merels zijn alleseters en voeden zich onder meer met wormen, insecten, bessen en afval.


Ze hebben een territorium dat door het mannetje vinnig wordt verdedigd tegen soortgenoten. Hun voedsel is erg gevarieerd. Ze foerageren meestal hippend op de grond en in de grond hakkend.

Daarbij werpen ze mos en bladeren op, een techniek waar het bos zelf ook van profiteert, want zo wordt de bodem verlucht. Als ze op zoek zijn naar regenwormen houden ze hun kop scheef om de wormen zo beter te horen. Ook

eten ze in de late zomer bessen en vlezige, zoete vruchten uit struiken.


Merels bouwen hun nest in hagen en in de kruinen van lage bomen, zelden hoger dan twee meter. Hun nest, dat grotendeels door het wijfje wordt gebouwd, bestaat uit een compact, diep holletje van droog gras en mos, van binnen bepleisterd met modder en gevoerd met fijn planten-materiaal en

gras. 2 tot 3 keer per jaar leggen ze tussen de 3 en de 5 eieren die in ongeveer 12 à 15 dagen worden uitgebroed. Hun broedtijd loopt van half maart tot begin augustus.

Boomklever

Boomklevers zijn echter mooi gekleurde,

spechtachtige vogels die zowel van boven naar beneden als van onderen naar boven kunnen klimmen.


Boomklevers zijn in Nederland vooral te vinden op de zandgronden met oud geboomte.

Ze worden ook steeds vaker in parken en zelfs in tuinen met wat oudere bomen gezien. '

's Winters komen ze zonnepitten of hazelnoten van de voertafels wegpikken om die op veilig afstand open te hakken. De boomklever broedt van eind april tot juli. Ze nestelen in allerlei boomholten of -gaten, maar soms in nestkastjes. Hij pleistert de ingang dicht met klei vermengd met speeksel zodanig hij er zelf nog net doorkan.


Gewoonlijk bestaat het legsel uit 7 tot 9 eieren. De broedduur bedraagt circa 2 weken. Waarschijnlijk broedt alleen het vrouwtje en wordt zij tijdens het broeden door het mannetje gevoerd. Beide

vogels verzorgen de jongen. Meestal één broedsel per jaar, heel soms twee. Er zijn nog bijna 20.000 broedparen

Boomkruiper

De boomkruiper heeft wel wat muisachtigs als hij over de stam van een dikke boom naar boven 'kruipt'.


De onderkant van de vogel is wit; de bovenkant heeft de kleur van boombast en het streepje boven zijn ogen is wit. Het mannetje en het vrouwtje hebben dezelfde kleur.

In tegenstelling tot de boomklever gaat de boomkruiper nooit op een stam naar beneden. Altijd omhoog! De boomkruiper leeft vooral in parkachtige gebieden met oude bomen en rijk opgaand loofbos; ook in steden bij hoge bomen. De boomkruiper is op eenjarige leeftijd geslachtsrijp.


De broedtijd is van maart tot juli. Het nest wordt gebouwd van takjes, grashalmen, mos, haren en veertjes in een boomspleet, achter boombast of een ondiepe holte in een bouwwerk. De boomkruiper broedt ook in nestkasten. Het vrouwtje legt vijf tot zeven eieren, die in twee weken uitgebroed worden. De jongen verlaten na twee weken het nest. In Nederland zijn nog 100.000 broedparen. Staat op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels

Winterkoninkje

Deze kleine, parmantige roodbruingestreepte vogel is erg luidruchtig en de soort komt behalve in onze natuurgebieden ook in menige stadstuin voor, zodat eigenlijk iedereen deze vogel zou moeten kennen.


Opmerkelijk is de karakteristieke korte, opgewipte staart.

De winterkoning is nu een van de meest algemene vogelsoorten, omdat hij zich heeft aangepast aan zowel bosrijke als open gebieden. Winterkoninkjes eten voornamelijk insecten en spinnen. In heggen, struiken en takkenbossen, op een hoogte van ongeveer een meter boven de grond, maakt het mannetje in het voorjaar meerdere, vrijwel geheel gesloten nesten.


Hiervan kiest het vrouwtje er ééntje uit om deze aan de binnenkant te bekleden met veertjes en ander zacht materiaal. Winterkoningen kunnen wel twee à drie maal per seizoen een legsel krijgen. Normaal leggen ze gemiddeld zeven eieren in hun nest. Onder gunstige omstandigheden kunnen ze tot maximaal zestien eieren leggen

Groenling.

Groenlingen zijn stoere, stevige zaadeters.

Gedurende de wintermaanden zien ze er wat grauw, grijsachtig uit, maar zodra het voorjaar in aantocht is, worden hun kleuren fel geelgroen.


Vooral de heldere gele veerranden aan de vleugels bij de mannetjes vallen dan direct op.

Groenlingen komt vooral voor in lichtere bossen, parken en tuinen waar dicht struikgewas voorkomt. Buiten de broedtijd verzamelen ze zich in groepjes die kunnen uitgroeien tot enorme troepen van vele honderden vogels, waar zich ook vaak Vinken, Kepen en Fraters aan toevoegen. In de winter laten ze

zich vaak zien op vogelvoederplaatsen, vooral als daar ook witte zonnepitten zijn te vinden.


In de nazomer zijn ze vaak aan te treffen op de rozenbottels, waaruit ze de zaadjes peuteren. De vogel bouwt 2 tot 3 nestjes per jaar in bomen en struiken. Er wordt gebroed van april af tot soms in augustus toe. Groenlingen broeden soms in een los kolonieverband. Het aantal eitjes bedraagt 3 tot maximaal 6. De broedtijd bedraagt 13 dagen en na nog eens

2 weken vliegen de jongen uit. Er zijn in Nederland tot 100.000 broedparen.

Sijs

De mannetjes zijn geelgroen met een zwart petje en kin en veel geel in vleugel en staart.


De sijs is in de broedtijd een echte naaldhoutbewoner, speciaal als er sparren aanwezig zijn. Ze foerageren dan op de

zaden in de sparrekegels. De sijs heeft in de broedtijd een voorkeur voor sparren.

De els is een graag bezochte voedselbron van de Sijzen. Ze peuteren de

zaadjes uit de proppen. Later in de winter zijn veel zaadjes, ook van berk en larix, naar beneden gevallen en dan zien wij de sijzen vaak op de grond naar de zaadjes zoeken. Het is een zeldzame broedvogel. Hij komt vooral voor op de zandgronden van de Veluwe en Drenthe.


In goede voedseljaren (veel sparrenkegels) broedt de sijs in maart en april; in slechte jaren later, tot in juni. Het nest van fijne takjes, mos, zit hoog in naaldhout en is moeilijk te vinden. Het legsel bestaat gewoonlijk uit 4 – 5 eieren. Het vrouwtje broedt alleen en wordt door het mannetje gevoerd. Beide vogels verzorgen de jongen. Er zijn twee broedsels per jaar. Er zijn op dit moment uit ca. 2500 broedparen.

Vink

Door de opvallende kleuren is het mannetje van de vink makkelijk te herkennen. Met name de blauwgrijze kop met de roodbruine wangen maakt de vogel onmiskenbaar. Vinken zijn vooral zaadeters. Allerlei zaden, vooral oliehoudende; kiemend zaad, vruchten,

bessen en knoppen.


Toch eten vinken ook insecten en in de broedtijd is dat zelfs het voornaamste voedsel voor de jongen. De vink broedt van half april tot juli. Nesten vindt men op verschillende hoogtes aan de rand van een bos of open plek.

Zij bouwen de nesten meestal in de vork van een paar takken. Het nest wordt gecamoufleerd met korstmossen en met spindraden van insecten. Er worden 4-5 eieren gelegd, soms 6 of 7. De broedduur bedraagt 12 -15 dagen. Het vrouwtje broedt hoofdzakelijk, en wordt soms door het mannetje gevoerd.


Beide vogels verzorgen de jongen, die het nest na 13 – 14 dagen verlaten, waarna ze nog enige tijd gevoerd worden. Meestal hebben vinken 2 legsels

per jaar. Er zijn ca. 250.000 broedparen in Nederland.

Keep

Op het eerste gezicht lijkt de vogel veel op de vink. Bij het opvliegen vertoont de keep echter heel opvallend de helderwitte stuit. Kepen zijn wintergasten, terwijl de vink het jaar rond hier bivakkeert.


Groepjes kepen blijven in Nederland soms overwinteren en bij strenge kou en sneeuw kunnen ze voerplekken en voedertafels in

tuinen bezoeken.

Deze hoognoordelijke broedvogels hebben in Nederland dezelfde voedselgewoonten als de vink. Platgereden beukennootjes op wegen waar

oude beukenbomen staan, zijn vaak er aantrekkelijk. Er vallen dan onder de Kepen in sommige jaren massa's verkeerslachtoffers. Ze broeden in het noorden van Europa, maar na de winter blijven ook kleine aantallen vogels in Nederland achter, die soms zelfs tot broeden over gaan. Er zijn in Nederland enkele tientallen broedparen.

Goudhaantje

Het goudhaantje is samen met de nauwe verwant het vuurgoudhaantje de kleinste broedvogel van Europa. Het vogeltje leeft bij voorkeur in naaldboombossen en gemengd bosland, maar komt ook vaak in grote tuinen,

waar genoeg geschikte bomen zijn.


Het goudhaantje is in Nederland het gehele jaar aanwezig. Het vogeltje voedt zich met spinnen en kleine insecten. De vogel bouwt een aan een tak hangend nest en heeft twee

broedsels per jaar.

De 8 tot 10 eieren worden veertien dagen bebroed waarna de jongen nog 14 dagen in het nest blijven Ze voeden zich met spinnen en insecten. Het diertje laat zich slechts zelden zien en komt nimmer op de voertafel af.


Toch is hij in Nederland niet zeldzaam. Het goudhaantje is niet bedreigd, maar een strenge winter kan een enorme slachting veroorzaken. Er zijn in Nederland ca. 40.000 - 60.000 broedparen.

Vlaamse gaai

De rug, buik en borst zijn rozebruin. Door de blauw gestreepte kleuren op de zijvleugels valt de Vlaamse gaai erg op. De Vlaamse gaai is van oorsprong een schuwe bosvogel, maar nu een algemeen voorkomende vogel in parken en tuinen.


De Vlaamse

Gaai heeft de eigenschap eikels, beukennootjes en dergelijke te begraven, om ze in de winter weer op te graven.

Ze kunnen wel zes tot acht eikels tegelijk achter hun wangen verbergen. De Vlaamse gaai broedt van april tot mei. Het nest wordt van takjes en een beetje aarde gemaakt en met fijne worteltjes bekleed. Er worden 4 - 6 eieren in gelegd die zestien dagen worden bebroed. De jongen worden na het uitkomen van de eieren nog 8 weken gevoerd. Soms zit een nest maar 2 meter hoog in een boom, maar het kan ook veel hoger zitten. Er zijn ca. 30.000-60.000 broedparen.

Specht

De grote bonte specht is een vrij grote

Specht

De grote bonte specht is een vrij grote vogel die

bovenop zwart is en geelgrijs van onder. Hij heeft witte wangen en vleugelbanden en rood aan het achterhoofd en de onderbuik. Hij voedt zich met insecten, vooral met de larven van kevers die zich onder de bast van naaldbomen ingraven, maar hij eet ook noten, bessen en zaden van naaldbomen.

Hij hakt vaak een gat in een boom om daar de dennenappel in vast te klemmen. Dit noemt men een spechtensmidse. De bonte specht is aangepast aan een leven in de bomen. De tenen zijn zo geplaatst dat de vogel gemakkelijk verticaal kan klimmen. De stevige, scherpe snavel van de bonte specht wordt gebruikt om voedsel te zoeken.


Dat wordt voornamelijk gevonden op stammen en takken van bomen, waarbij de snavel gebruikt wordt om insecten en kleine diertjes uit het hout te lokken. Bonte spechten broeden zowel in loof- als naaldhout. Ze hakken nestholten uit in bomen waarbij de voorkeur uitgaat naar berken. Het wijfje legt 4-6 witte eieren die in 10 of 11 dagen worden uitgebroed. De jongen blijven daarna nog zo'n drie weken op het nest. Er zijn In Nederland nog ca. 40.000-50.000 broedparen

Zwarte kraai

De kraai is een grote zwarte vogel met een forse snavel. Ook de poten zijn donker. Zwarte kraaien leven in paren die zeer hecht zijn en blijven het hele jaar hier. In kleine tuinen zul je ze niet vaak zien. Ze eten o.a. wormen, insecten, fruit, zaden, keukenafval, eieren en jonge vogels. De kraai broedt van maart tot

juni.

Het nest wordt in de vork van een boomtak gebouwd door beide ouders. De eieren worden door het vrouwtje uitgebroed. Ze nestelen niet in kolonies,

zoals roeken en kauwen doen. De broedduur is gewoonlijk 18 dagen en er is meestal één nest per jaar. De 4-8 eieren blauwgroene eieren worden ongeveer 18 dagen bebroed. Beide ouders voeren de jongen, die na ca. 5 weken

uitvliegen. Zwarte kraaien worden in de vrije natuur 2 tot 8 jaar oud. Er zijn nog 50.000-80.000 broedparen in Nederland.

Kauw

De kauw is zwart, maar getooid met zilvergrijze wangen en achterhoofd. De snavel is relatief klein en de iris is lichtblauw. Ze eten insecten, maar ook zaden, granen en in de stad broodkruimels en etensafval. De kauw broedt meestal in een stedelijke omgeving, maar ook in oud loofbos.

In Nederland nestelen ze meestal in groepen in bomen. De broedtijd valt tussen april en juni. Kauwen leven in paren die een binding aangaan voor het leven. Het nest bestaat uit takjes en dood materiaal, met een hoog gehalte aan wol, die kauwen rechtstreeks van een schapen- of paardenrug plukken.


De 4-5 eieren worden 19 dagen door het wijfje bebroed en er is meestal één nest per jaar. Drie weken later kunnen de jongen al vliegen. Kauwtjes kunnen wel 60 jaar oud worden. Er zijn rond de 100.000 broedparen in Nederland.

Ekster

Eksters komen veel voor op het platteland, maar steeds meer rukken ze ook op in steden. De ekster heeft een zwart-wit verenkleed met een lange zwarte staart. De vleugels hebben witte randen. Over de zwarte veren hangt een blauwe metaalglans.

De ekster is een alleseter, maar eet hoofdzakelijk insecten. Hij eet ook jonge zoogdieren, slakken, slangen, wormen en spinnen. Ook rooft hij eieren en

jongen van andere vogels. Plantaardig voedsel wordt ook gegeten, zoals graan, eikels, noten, bessen en fruit. Het nest wordt in de vork van een tak van een hoge boom gebouwd, is groot en is van boven overdekt als bescherming tegen roofvogels van de opvallend gekleurde kuikens.


Het heeft tevens een verborgen ingang. Het is versterkt met aarde en klei en gevoerd met dunne wortels. Als geschikte bomen schaars zijn wordt het nest soms in bosjes of heggen gebouwd. De 4 tot 6 blauwgroene eieren, zijn voor de maat van de vogel aan de kleine kant. Ze worden in april gelegd en er wordt per jaar maar 1 nest jongen grootgebracht tenzij een nest vroeg te gronde gaat. Er zijn rond de 100.000 broedparen in Nederland.

Klik hier

voor het zelf

bouwen van

vogel

huisjes en

nestkasten

De vaste gevleugelde bewoners van The Green Lagoon


Als u er niet op let, vallen ze eigenlijk bijna niet niet op, maar als u er uw ogen voor opent komt u ze de hele dag door tegen, gevleugelde vrienden.


Met een beetje meer aandacht van uw kant zijn deze rakkers binnen de kortste keren uw grootste makkers, net als bij ons.

Klik hier

voor het zelf

bouwen van

vogel

huisjes en

nestkasten

Klik hier

voor het zelf

bouwen van

vogel

huisjes en

nestkasten

Klik hier

voor het zelf

bouwen van

vogel

huisjes en

nestkasten

Klik hier

voor het zelf

bouwen van

vogel

huisjes en

nestkasten

Klik hier

voor het zelf

bouwen van

vogel

huisjes en

nestkasten

Klik hier

voor het zelf

bouwen van

vogel

huisjes en

nestkasten

Klik hier

voor het zelf

bouwen van

vogel

huisjes en

nestkasten

Klik hier

voor het zelf

bouwen van

vogel

huisjes en

nestkasten

Klik hier

voor het zelf

bouwen van

vogel

huisjes en

nestkasten